Graphitization of Coke and Its Interaction with Slag in the Hearth of a Blast Furnace Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Li, Kejiang
 • Zhang, Jianliang
 • Liu, Yanxiang
 • Barati, Mansoor
 • Liu, Zhengjian
 • Zhong, Jianbo
 • Su, Buxin
 • Wei, Mengfang
 • Wang, Guangwei
 • Yang, Tianjun

publication date

 • April 2016