Effect of elemental nano-selenium on feed digestibility, rumen fermentation, and purine derivatives in sheep Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Shi, Liguang
 • Xun, Wenjuan
 • Yue, Wenbin
 • Zhang, Chunxiang
 • Ren, Youshe
 • Liu, Qiang
 • Wang, Qian
 • Shi, Lei

publication date

 • February 2011