An ultra-broadband polarizing beam splitter/coupler using asymmetric-waveguides Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Xu, Qinghuan
 • Tao, Jifang
 • Sun, Chonglei
 • Zhao, Jia
 • Wang, Zuojia
 • Du, Liuge
 • Niu, Chuanning
 • Li, Xun
 • Huang, Weiping

publication date

 • January 2020