Microstructure and mechanical behaviors of grinding balls produced by dual matrix structure two-step austempering process Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhou, Hongyu
 • Li, Yaqiang
 • Yin, Zheng
 • Ran, Minrui
 • Liu, Shibin
 • Huang, Ying
 • Zhang, Weidong
 • Zheng, Wenyue
 • Liu, Junyou

publication date

 • May 2020