Vegetation Functional Properties Determine Uncertainty of Simulated Ecosystem Productivity: A Traceability Analysis in the East Asian Monsoon Region Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Cui, Erqian
 • Huang, Kun
 • Arain, Muhammad Altaf
 • Fisher, Joshua B
 • Huntzinger, Deborah N
 • Ito, Akihiko
 • Luo, Yiqi
 • Jain, Atul K
 • Mao, Jiafu
 • Michalak, Anna M
 • Niu, Shuli
 • Parazoo, Nicholas C
 • Peng, Changhui
 • Peng, Shushi
 • Poulter, Benjamin
 • Ricciuto, Daniel M
 • Schaefer, Kevin M
 • Schwalm, Christopher R
 • Shi, Xiaoying
 • Tian, Hanqin
 • Wang, Weile
 • Wang, Jinsong
 • Wei, Yaxing
 • Yan, Enrong
 • Yan, Liming
 • Zeng, Ning
 • Zhu, Qiuan
 • Xia, Jianyang

publication date

 • June 2019