2015 American college of rheumatology guideline for the treatment of rheumatoid arthritis. Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Akl, Elie
 • Peng, Hui
 • Zhuang, Xiaoqiang
 • Bai, Yu
 • Fang, Xu
 • Huang, Hui
 • Lu, Shenglin
 • Coiffier, G
 • Bouvard, B
 • Chopin, F
 • Biver, E
 • others

publication date

 • 2013