Recognizing metro-bus transfers from smart card data Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhao, Dongmei
 • Wang, Wei
 • Li, Chenyang
 • Ji, Yanjie
 • Hu, Xiaojian
 • Wang, Wenfu

publication date

 • January 2, 2019