Orbilia blumenaviensis and its Arthrobotrys anamorph Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Qiao, Min
 • Zhang, Ying
 • Li, Shi-Fu
 • Baral, H-O
 • Weber, E
 • Su, Hong-Yan
 • Xu, Jianping
 • Zhang, Ke-Qin
 • Yu, Ze-Fen

publication date

 • February 2012