Factors influencing quality of life in Chinese adults with hemophilia: Results from the HERO study Conference Paper uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Sun, Jing
 • Yang, Renchi
 • Zhao, Yongqiang
 • Wang, Xuefeng
 • Wu, Jingsheng
 • Zhang, Xinsheng
 • Teng, Bin
 • Guan, Tao
 • Li, Kuixing
 • Iorio, Alfonso

publication date

 • May 1, 2014