P-143: Realization of High Efficiency Green Phosphorescent Top-emitting Organic Light-emitting Diodes by Employing Ultrathin Non-doped Emissive Layer Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Shi, Xindong
 • Wang, Jing
 • Liu, Jun
 • Huang, Saijun
 • Wu, Xinkai
 • Lu, Jiangang
 • Chen, Chaoping
 • Su, Yikai
 • He, Gufeng
 • Kim, Woo Young

publication date

 • June 2014