Responses of the Carbon Storage and Sequestration Potential of Forest Vegetation to Temperature Increases in Yunnan Province, SW China Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhou, Ruiwu
 • Li, Wangjun
 • Zhang, Yiping
 • Peng, Mingchun
 • Wang, Chongyun
 • Sha, Liqing
 • Liu, Yuntong
 • Song, Qinghai
 • Fei, Xuehai
 • Jin, Yanqiang
 • Gao, Jinbo
 • Lin, Youxing
 • Grace, John
 • Wang, Shusen

publication date

 • May 1, 2018