Effect factors of liver enzymes elevation afterintraportal islet transplantation Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Boya
 • Zhang, Jingnan
 • Pei, Guanghui
 • Wang, Jinshan
 • Liu, Yaojuan
 • Ding, Xuejie
 • Wang, Zhiping
 • Wang, Shusen
 • Shen, Zhongyang

publication date

 • September 20, 2019