Macromol. Rapid Commun. 10/2012 Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Qi
 • Yu, Guoqiang
 • Wang, Wen-Jun
 • Li, Bo-Geng
 • Zhu, Shiping

publication date

 • May 29, 2012