Lymphangiogenesis in kidney and lymph node mediates renal inflammation and fibrosis Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

abstract

 • Expanded lymphatic vessels (LVs) in kidneys and renal draining lymph nodes (RDLNs) promote intrarenal inflammation and fibrosis.

authors

 • Pei, Guangchang
 • Yao, Ying
 • Yang, Qian
 • Wang, Meng
 • Wang, Yuxi
 • Wu, Jianliang
 • Wang, Pengge
 • Li, Yueqiang
 • Zhu, Fengming
 • Yang, Juan
 • Zhang, Ying
 • Yang, Weiqi
 • Deng, Xuan
 • Zhao, Zhi
 • Zhu, Han
 • Ge, Shuwang
 • Han, Min
 • Zeng, Rui
 • Xu, Gang

publication date

 • June 7, 2019