DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF JAPANESE PARTICIPANTS IN PEXIVAS AS COMPARED WITH REMIT-JAV Conference Paper uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Kono, Hajime
 • Uchida, Shunya
 • Muso, Eri
 • Endo, Tomomi
 • Kakita, Hiroko
 • Hamano, Yoshitomo
 • Tsukamoto, Tatsuo
 • Endo, Shuichiro
 • Yamagata, Kunihiro
 • Usui, Joichi
 • Walsh, Michael
 • Merkel, Peter
 • Jayne, David
 • Sada, Ken-ei
 • Makino, Hirofumi
 • Komagata, Yoshinori
 • Arimura, Yoshihiro
 • Suzuki, Kazuo
 • Ito-Ihara, Toshiko
 • Fujimoto, Shouichi

publication date

 • March 1, 2017