Single-atom Catalysis Using Pt/Graphene Achieved through Atomic Layer Deposition Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Sun, Shuhui
 • Zhang, Gaixia
 • Gauquelin, Nicolas
 • Chen, Ning
 • Zhou, Jigang
 • Yang, Songlan
 • Chen, Weifeng
 • Meng, Xiangbo
 • Geng, Dongsheng
 • Banis, Mohammad N
 • Li, Ruying
 • Ye, Siyu
 • Knights, Shanna
 • Botton, Gianluigi
 • Sham, Tsun-Kong
 • Sun, Xueliang

publication date

 • December 2013