Efficacité et innocuité des agents antiviraux contre le SRAS-CoV-2, selon des données d’études sur la COVID-19 et d’autres infections virales aiguës : revue systématique et méta-analyse Journal Articles uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Liu, Wei
 • Zhou, Pengxiang
 • Chen, Ken
 • Ye, Zhikang
 • Liu, Fang
 • Li, Xiaotong
 • He, Na
 • Wu, Ziyang
 • Zhang, Qi
 • Gong, Xuepeng
 • Tang, Qiyu
 • Du, Xin
 • Ying, Yingqiu
 • Xu, Xiaohan
 • Zhang, Yahui
 • Liu, Jinyu
 • Li, Yun
 • Shen, Ning
 • Couban, Rachel
 • Ibrahim, Quazi I
 • Guyatt, Gordon
 • Zhai, Suodi

publication date

 • November 23, 2020