Sensitivity of vegetation dynamics to climate variability in a forest-steppe transition ecozone, north-eastern Inner Mongolia, China Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Arain, Muhammad Altaf
 • You, Guangyong
 • Liu, Bo
 • Zou, Changxin
 • Li, Haidong
 • McKenzie, Shawn
 • He, Yaqian
 • Gao, Jixi
 • Jia, Xiru
 • Altaf Arain, M
 • Wang, Shusen
 • Wang, Zhi
 • Xia, Xin
 • Xu, Wanggu

publication date

 • January 2021