Revealing the Effects of Trace Oxygen Vacancies on Improper Ferroelectric Manganite with In Situ Biasing Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Cheng, Shaobo
 • Meng, Qingping
 • Han, Myung‐Geun
 • Deng, Shiqing
 • Li, Xing
 • Zhang, Qinghua
 • Tan, Guotai
 • Botton, Gianluigi
 • Zhu, Yimei

publication date

 • April 2019