Xiaolingtong versus 3G in China: Which will be the winner? Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yuan, Yufei
 • Zheng, Wuping
 • Wang, Youwei
 • Xu, Zhengchuan
 • Yang, Qing
 • Gao, Yufei

publication date

 • June 2006