Risk of stroke and coronary heart disease among various levels of blood pressure in diabetic and nondiabetic Chinese patients Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Yuqing
 • Jiang, Xueli
 • Bo, Jian
 • Yin, Lu
 • Chen, Hui
 • Wang, Yang
 • Yu, Hongwei
 • Wang, Xingyu
 • Li, Wei

publication date

 • January 2018