Influence of the exclusion distance among trees on gap fraction and foliage clumping index of forest plantations Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Geng, Jun
 • Chen, Jing
 • Tu, Li-Li
 • Tian, Qing-Jiu
 • Wang, Lei
 • Yang, Ran-Ran
 • Yang, Yan-Jun
 • Huang, Yan
 • Fan, Wei-Liang
 • Lv, Chun-Guang
 • Zheng, Guang

publication date

 • October 2016