Spatial distribution of net primary productivity and evapotranspiration in Changbaishan Natural Reserve, China, using Landsat ETM+ data Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Sun, Rui
 • Chen, Jing
 • Zhu, Qijiang
 • Zhou, Yuyu
 • Liu, J
 • Li, Jiangtao
 • Liu, Suhong
 • Yan, Guangjian
 • Tang, Shihao

publication date

 • October 2004