Physics design of a 10 MeV injector test stand for an accelerator-driven subcritical system Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yan, Fengjun
 • Yan, Fang
 • Pei, Shilun
 • Geng, Huiping
 • Meng, Cai
 • Zhao, Yaliang
 • Sun, Biao
 • Cheng, Peng
 • Yang, Zheng
 • Ouyang, Huafu
 • Li, Zhihui
 • Tang, Jingyu
 • Wang, Jianli
 • Sui, Yefeng
 • Dai, Jianping
 • Sha, Peng
 • Ge, Rui

publication date

 • May 15, 2015