“Nano-catalyst” for DNA transformation Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Yuan, Lin
 • Wang, Hongwei
 • Yu, Qian
 • Wu, Zhaoqiang
 • Brash, John
 • Chen, Hong

publication date

 • 2011