Role of CD163 in human fatal asthma and murine asthma model. Conference Paper uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Tokunaga, Yosihisa
 • Imaoka, Haruki
 • Morimatsu, Yoshitaka
 • Kaku, Yoichiro
 • Sakazaki, Yuki
 • Matsuoka, Masanobu
 • Komohara, Yoshihiro
 • Kawayama, Tomotaka
 • Takeya, Motohiro
 • Hoshino, Tomoaki

publication date

 • September 15, 2018