A 1.9 kV/2.61 mΩ·cm2 Lateral GaN Schottky Barrier Diode on Silicon Substrate with Tungsten Anode and Low Turn-On Voltage of 0.35 V Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Research
 •  
 • Identity
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Zhang, Tao
 • Zhang, Jincheng
 • Zhou, Hong
 • Chen, Tangsheng
 • Zhang, Kai
 • Hu, Zhuangzhuang
 • Bian, Zhaoke
 • Dang, Kui
 • Wang, Yi
 • Zhang, Jiankang
 • Ning, Jing
 • Ma, Peijun
 • Hao, Yue

publication date

 • 2018