Electronic noses using quantitative artificial neural network Academic Article uri icon

 •  
 • Overview
 •  
 • Additional Document Info
 •  
 • View All
 •  

authors

 • Lu, Yu
 • Wen, Lijin
 • Bian, Liping
 • Zhang, Meizhuo
 • Yu, Liping
 • Yang, Pengyuan

publication date

 • 2001